INFORMATION

2024-02-21 17:04:00

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดในปี 2560  สำหรับการเตรียม SDS ของสารผสมในประเทศไทย

ผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด SDS สำหรับสารผสมแล้วภายในปี 2560 ตาม GHS

ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร SDS ฉบับภาษาไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) เรียกร้องให้ผู้ใช้ที่ต้องจัดการวัตถุอันตราย เฉพาะในอุตสาหกรรม/โรงงานปฏิบัติตามประกาศใหม่ 2 ฉบับภายในวันที่ 25 เมษายน

 

ข้อกำหนดที่สำคัญคือการเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ฉบับภาษาไทย ซึ่งจะกล่าวถึงข้อมูลกฎระเบียบของไทย โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดก่อนหน้าในปี 2560